Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Print

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Τοπικές Δράσεις

Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

στο Δήμο Αθηναίων

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΑΪΣ

Στo πλαίσιo της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Ειδικότερα από τους 80 ωφελούμενους,

 2. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αθηναίων

να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

 3. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Υποχρεωτικά:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
  2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. 3.Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
  5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  6. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):

  1. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
  2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
  3. Βιογραφικό σημείωμα

 4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 26/11/2012 έως 31/12/2012, ώρες: 10:00-16:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Μητροπόλεως 52, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3227244

 Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, με συστημένη επιστολή.

 Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποκτήσουν την αιτήση πατώντας εδώ.